Biztos törölni akarod kedvenceid közül?

Adatkezelési tájékoztató

ÖSSZEFOGLALÓ

https://topescortbabes.com/hu/
Érvényes: 2018 május 20-tól visszavonásig.

Az adatkezelésre vonatkozó közérthetőségi, és megfelelő tájékoztatás betartási elv alapján készült ez az egyszerűsített tájékoztatás. A honlapon a regisztráció előtt is megismerhető dokumentumok: az ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató és „Cookie” szabályzat.

Az Adatvédelmi Tájékoztató szövegezése figyelembe vette az Guidelines on Transparency közérthetőségre vonatkozó útmutatásait, így a teljeskörű tájékoztatás mellékleti kiegészítésekkel valósította meg.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az [email protected] email címre és kezeljük kérését. Adatfeldolgozóinkról a tájékoztatóban olvashat.

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A tájékoztató jogalapját a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) adja.

A weboldal szolgáltatásának célja: a Szolgáltató a tárhelyén lehetőséget biztosítani escort, partnert kereső hirdetések, értékelések és beszámolók elhelyezésére a felhasználók részére. A szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a regisztrált nagykorú tagok más, regisztrált hirdető magánszemélyek adatlapjához hozzáférjenek, illetve kapcsolatot kezdeményezzenek.

Számunkra a gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek. A https://topescortbabes.com oldalon található tartalmak, információk felnőtt jellegűek lehetnek, ezért a weboldal kizárólag felnőtt látogatók és felhasználók számára készült. A feltöltött képek és tartalmak egyesek számára sértők lehetnek. Amennyiben a Felhasználó nem múlt el 18 éves (21 éves egyes országokban), vagy az oldal használata számodra jogszabályellenes, kérjük, ne lépjen be az oldalra.

Oldalaink SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elveink: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

Milyen célból kezelünk adatokat?

 • A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, hirdetési, tárhelyszolgáltatási felület nyújtása céljából kezeli a vele szerződött természetes személy adatait
 • Társaság jogi személy kapcsolattartó partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás céljából.
 • A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele céljából weboldali sütiket használunk.
 • Kapcsolatépítő fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése és kapcsolatépítése céljából beleértve a honlap és tárhelyszolgáltatás nyújtotta szolgáltatások (pl. hirdetési profil) teljesítése céljából.
 • Hirdetési profil fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése és a hirdetett szolgáltatások bemutatása céljából;
 • Hírlevél, reklámanyag, hirdetési kapcsolat küldése céljából;
 • A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A részletes tájékoztató tartalmazza az adott célhoz kezelt adatok felsorolását, jogalapot, az adatkezelés időtartamát, érintettek körét és hogy kik férhetnek hozzá az adatokhoz.

Személyes adataiddal kapcsolatos jogait biztosítjuk, melyek a következők:

 1. A hozzáférés joga
 2. A helyesbítéshez való jog
 3. A törléshez való jog
 4. Az elfeledtetéshez való jog
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
 7. A tiltakozáshoz való jog
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
 9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 11. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 12. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogában áll kártérítési pert indítani az adatkezelő ellen, valamint joga van panaszt benyújtani a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a LBG Pro LTD által https://topescortbabes.com weboldalon és országokra bontott aldomain-okon végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://topescortbabes.com/hu/ és aldomainok

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét Magyarországon az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. A weboldal szolgáltatása a 2001 évi CVIII. Törvény 2.§ lc pontja szerint tárhelyszolgáltatásnak minősül.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: [email protected]) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az [email protected] email címen, és kezeljük kérését.

BEVEZETÉS

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a természetes személyek a Társaságunk a LBG Pro LTD Egyesült Királyság, 85 Great Portland Street, London W1W 7LT (a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató, adatkezelő) valamennyi szolgáltatásának igénybe vétele előtt megismerjék adatkezelési elveinket és szabályainkat.

A https://topescortbabes.com egy nemzetközi szolgáltatás, többnyelvű adaptációkkal. A szolgáltatás felhasználó magyar állampolgárok létszáma elenyésző a többi felhasználóval szemben, de számukra fontos a személyes adataik védelme. https://topescortbabes.com/hu és aldomainok

A weboldal szolgáltatásának célja a tárhelyén lehetőséget biztosítani escort, partnert kereső hirdetések, értékelések és beszámolók elhelyezésére a felhasználók részére. A szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a regisztrált Tagok más, regisztrált hirdető magánszemélyek adatlapjához hozzáférjenek, illetve kapcsolatot kezdeményezzenek. Ehhez a hirdetőknek és az oldalt használó regisztrált tagoknak személyes adatokat kell megadniuk.

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat, vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A LBG Pro LTD elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Önnek, mint felhasználónak a regisztráció alkalmával a jelölőnégyzet bejelölésével, vagy egyéb írásos formában jeleznie szükséges, hogy elfogadja-e az adott célokhoz szükséges személyes adatai, illetve a hirdetési profilban megadott, személyes és esetlegesen a különleges védelmet élvező adatok ilyen módon jogosan történő használatát, kezelését. Hírlevelinkről bármikor leiratkozhat.

Oldalaink adatbiztonsága fontos számunkra: oldalaink SSL tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Számunkra a gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek. A https://topescortbabes.com oldalon található tartalmak, információk felnőtt jellegűek lehetnek. A weboldal kizárólag felnőtt látogatók és felhasználók számára készült. A feltöltött képek és tartalmak egyesek számára sértők lehetnek. Amennyiben a Felhasználó nem múlt el 18 éves (21 éves egyes országokban), vagy az oldal használata számodra jogszabályellenes, kérjük, ne lépjen be az oldalra.
A honlapon a regisztráció előtt is megismerhető dokumentumok: az ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató és „Cookie” szabályzat.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A LBG Pro LTD Egyesült Királyság, 85 Great Portland Street, London W1W 7LT (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét Magyarországon az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. A weboldal szolgáltatása a 2001 évi CVIII. Törvény 2.§ lc pontja szerint tárhelyszolgáltatásnak minősül.

Az Adatvédelmi Tájékoztató szövegezése figyelembe vette az Guidelines on Transparency közérthetőségre vonatkozó útmutatásait, így a teljeskörű tájékoztatás mellékleti kiegészítésekkel valósította meg.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az [email protected] email címen, és kezeljük kérését.

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Társaságunk IT szolgáltatója
  Társaságunk a honlapja fenntartását és kezelését a vállalatcsoporton belül végzi.

 2. 2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
  A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli feladatait a vállalatcsoporton belül végzi.

 3. Online fizetés és Tárhely-szolgáltató
  Virtual Access Internet B.V.
  Anna van Renesseplein 8, 1911 KN, Uitgeest, The Netherlands
  Telephone: +31 (0)251 - 36 20 41
  Fax: +31 (0)251 - 36 20 21
  [email protected]

III. FEJEZET

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„A személyes adatok kezelésének fogalma”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

További fogalmak és információk: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

IV. FEJEZET

ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEINK

Az adatai védelme számunka kiemelten fontos. A személyes adatai kezelését jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

V. FEJEZET

ADATBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A Társaság minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Oldalaink SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az SSL tanúsítványok arra szolgálnak, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között. Bizonyos információknak, mint a hitelkártya adatok, fiókbelépéshez szükséges adatok és egyéb kényes információk átvitelének titkosítás alatt kell történnie, hogy kizárjuk az adatok kiszivárgását. SSL tanúsítvánnyal adataink titkosításon esnek át, mielőtt azok Interneten keresztül átvitelre kerülnének. A titkosított adatot csak a célszerver képes lefordítani. Ez biztosítja, hogy a weboldalon megadott adatainkat nem tulajdoníthatják el. A tranzakciók PIN kódokkal és egyéb titkosításokkal zajlanak.

Az általunk gyűjtött adatokat az infrastruktúránk különböző helyszínein tároljuk, beleértve a rendszer naplófájljait, a hátsó adatbázisokat és az analitikai rendszereket. Az EGT-ből az Egyesült Államokba és más országokba irányuló adattovábbítás esetén az Európai Bizottság útmutatásai szerint járunk el, és az Európai Bizottság egyes országokra vonatkozó megfelelőségi határozataira támaszkodunk.

Néhány szolgáltatásunk linkeket biztosíthat más webhelyekhez, pl. Hirdetési banner, Facebook. Mivel nem ellenőrizzük ezen harmadik fél webhelyeinek információs irányelveit és gyakorlatát, kérjük ott is olvasd az adatvédelmi irányelveket, hogy megtudjad, hogyan gyűjtik és használják a személyes adatokat. Termékeink, szolgáltatásink egy része fizethető bankkártyával és e-utalvánnyal is. Mindkét esetben olyan harmadik félhez irányítjuk, melyek maguk is megtettek mindent a biztonság érdekében.

Az interneten, e-mailen vagy szöveges üzeneten keresztüli adatátvitel nem teljesen biztonságos. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megvédjük személyes adatait, nem garantálhatjuk a Szolgáltatásokon keresztül továbbított vagy az e-mailen keresztül továbbított adatok biztonságát; minden adatátvitel saját felelősségére történik. Miután megadja adatait, megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosítunk személyes adatainak védelme érdekében a veszteségek, lopások és jogosulatlan használat, hozzáférés vagy módosítás ellen. Ön is védje erős jelszavakkal adatait.

VI. FEJEZET

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

SZERZŐDÉSHEZ, ÁSZF-HEZ, OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1. Szerződő, hirdetést igényló partnerek adatainak kezelése, nyilvántartása

A személyes adatok kezelésének célja: A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, hirdetési, tárhelyszolgáltatási felület nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy adatait

 • A kezelt személyes adatok köre: nevét, születési nevét, születési idejét, lakcímét, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Társaság a számvitelről szóló törvény alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
 • Érintettek köre: a weboldali vevők, megrendelők, szállítók, hirdetők

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A személyes adatok kezelésének célja: Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

 • A kezelt személyes adatok köre: név cím, telefonszám, e-mail cím, online azonosító
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
 • Érintettek köre: a nem természetes személyű hirdetők, vevők, megrendelők üzleti kapcsolati képviselői

3. Látogatói adatkezelés (cooki-ek) a Társaság honlapján

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ cookie-at a weboldalán.
A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. Cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Érintettek köre: mindazon természetes személyek, melyek a honlapra látogatnak.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A Társaság, IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói

Cookie-k fajtái

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Segítik, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Az ilyen típusú sütikhez nem szükséges a Felhasználó hozzájárulása.

Használatot elősegítő sütik és a teljesítményt biztosító sütik
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Az ilyen típusú sütikhez szükséges a Felhasználó hozzájárulása.

Cookie-k kezelése a honlapon

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: jelszó, IP cím, nyelv, regisztráció dátuma, legutóbbi aktivitás, automatikus beléptetés cookie, operációs rendszer, böngészőprogram típusa és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

 1. Munkamenet (session) sütik
  Segítik, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt.

  • PHPSESSID: munkamenet azonosítót tartalmazó - technikai cookie

  Az adatkezelés jogalapja: A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak és az Európai Bizottság irányelveinek megfelelően történik.
  Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
  Időtartam: Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 2. Használatot elősegítő sütik:

  Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

  A honlap által használt sütik az alábbiak:

  • cookieconsent_dismissed: cookie szabályzat működéséhez szükséges cookie, amely tárolja, hogy a látogató elfogadta-e a cookie szabályzatot
  • fixlanguage: aktuálisan használt nyelv azonosítóját tartalmazó cookie

  Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.
  Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele
  Az adatkezelés időtartama: 12 hónap.

 3. Teljesítményt biztosító sütik:

  A teljesítményt biztosító sütik segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.).

  Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk tovább fejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

 4. Harmadik féltől származó sütik

  Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi sütiket használ. A sütik használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

  A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:

  Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.
  Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
  Az adatkezelés időtartama: 12 hónap.

  A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en olvashat.

Cookie-tájékoztatás és törlés
Az oldalunkra látogatót az oldalba lépése előtt tájékoztatjuk a Cookie-k kezeléséről.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. További információk a cookie szabályzatban.

4. Hirdetési profil regisztráció a Társaság honlapján

A személyes adatok kezelésének célja: Kapcsolatépítő fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése és kapcsolatépítése céljából beleértve a honlap és tárhelyszolgáltatás nyújtotta szolgáltatások (pl. hirdetési profil) teljesítése, kapcsolatfelvétel, elektronikus megkereséssel valamint Tájékoztatás a Társaság szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

 • Érintettek köre: személyi kíséretet (escort) hirdető természetes személyek és escort ügynökségek által kezelt természetes személyek
 • A kezelt személyes adatok köre: e-mail, felhasználó típus, jelszó, IP cím, nyelv, regisztráció dátuma, IP cím, Legutóbbi aktivitás, Automatikus beléptetés cookie és a kitöltésre kerülő hirdetési profil adatai
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően 5 év múlva töröli.

5. Személyre szabott Hirdetési profil fiók létrehozása a Társaság honlapján

Az adatkezelés célja: hirdetési profil fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése és a hirdetett szolgáltatások bemutatása céljából

 • Érintettek köre: személyi kíséretet (escort) hirdető természetes személyek és escort ügynökségek által kezelt természetes személyek
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, ami a hirdetési fiók létrehozatalakor kerül megadásra.
 • A kezelt adatok köre: megjelenített becenév, kor, nemzetiség, hirdetési ország, hirdetési város, szexuális beállítottság, célcsoport, rólam, magasság, súly, mellbőség, csípőbőség, derékbőség, haj szín, szem szín, beszélt nyelvek, kedvenc ital, kedvenc zene, feltöltött, fénykép, validációs fotó, pornóstar név, hobbik, feltöltött videó.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a fiók megszűnését követő 6 hónapig.

A Társaság tájékoztatást ad arról, hogy ezen az adatok egy része különleges személyes adat (pl. szexuális beállítottság) ennek megadása Önkéntes és a profil kitöltése írásos beleegyezésnek minősül. Ha úgy döntesz, hogy ezeket megadod a profilodban, hirdetésedben azt megosztjuk az oldalon, illetve felhasználjuk a funkciók és szolgáltatások személyre szabására. Az összes olyan felhasználó, akinek az Ön fiókjához való hozzáférése engedélyezett, megtekintheti a fiókban tárolt személyes adatokat, beleértve a telefonszámot és a szolgáltatási beszámolókat, értékeléseket is.

6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél, reklámanyag küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában kapcsolatépítési adatküldés e-mailben a választott hirdető részére

 • A személyes adatok érintettjei: mindazon természetes személyek akik felregisztráltak a hírlevél szolgáltatásra a cél , az adatkezelés és ÁSZF jelölőnégyzet elfogadásával
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve neve, e-mail címe, beszélt nyelv, szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör, mely az általa választott hirdetői szolgáltatások alapján kerül megállapításra.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A regisztrációval tudomásul veszi a felhasználó, hogy - preferenciák, szokások és marketing tartalmakkal kapcsolatos érdeklődési kör- gyűjtött adatok felhasználhatók olyan részben automatizált döntések meghozatalához, amelyek eredményeként a Társasága „https://topescortbabes.com weboldalon és országokra bontott aldomain” platformon keresztül, a cég csoport potenciális üzleti lehetőségeket fog azonosítani. A felhasználó - az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával - tudomásul veszi és elfogadja, hogy a „https://topescortbabes.com” platform segítségével a LBG Pro LTD, folyamatosan figyeli és rögzíti, hogy az online hírleveleket megnyitotta-e vagy megnyitás nélkül törölte-e, illetve hányszor kattintott az azokban szereplő hivatkozásokra. Ennek megfelelően meghatározza, hogy milyen egyéb témák tarthatnak számot annak a szervezetnek az érdeklődésére, amellyel az e-mail címemen keresztül felvették a kapcsolatot.

VII. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok a számviteli törvényben meghatározottak: adószám, név, cím, adózási státusz, név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

 • A kezelt adatok jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján és a 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogviszony megszűnését követő 8 év.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFŰGGŐ MAGYAR EGYEDISÉGEK

A hozzájárulásod visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük, illetve hamarabb, ha egy adott cél okafogyottá válik. Jellemzően sütik, cookiek esetén, téves regisztráció, árajánlatkérés stb.

Fontos tudnod, hogy a törlési jogodat, néhány esetben felülírja a törvény. Az adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A hírlevelek estén bármikor lehetőséged van megadni és visszavonni a hozzájárulásodat. Ha reklámüzentet kapsz tőlünk e-mailben a lap alján elhelyezett linkkel és szöveggel emlékeztetni fogunk arra, hogy bármikor lehetőséged van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

VIII. FEJEZET

ADATTOK MEGOSZTÁSA PARTNEREKKEL

A Társaság, az oldal adatkezelője világszerte – az adott országokra adaptált weboldalán keresztül - megosztja az információkat, úgy a vállalton belül, mint külső partnereinkkel, valamint azokkal, akikkel Ön hirdetőként, vagy regisztrált tagként kapcsolatba lép és információkat oszt meg, a jelen szabályzatnak és az ÁSZF-nek megfelelően.

A LBG Pro LTD által kezelt információkat, személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célokból, Angliába, az Egyesült Államokba vagy más, nem a lakhelye szerinti országokba továbbítják, vagy ott tárolják vagy dolgozzák fel őket szerződött adatfeldolgozóink. Ezek az adattovábbítások az ÁSZF-ben leírt szolgáltatások biztosítása érdekében szükségesek, és azért, hogy tárhely és kapcsolatépítő szolgáltatásunkat világszerte működtetni, és azokat az Ön számára biztosítani tudjuk.

A személyes adatoknak az LBG Pro LTD e vállalati családon belüli átruházása esetén az ilyen átruházás a Bizottság modellszerződései közé tartozik a személyes adatoknak a (vagyis a szabványos szerződéses kikötések) a 2004/915 / EK és a 2010/87 / EU határozat alapján. Az adatok harmadik személyek részére történő továbbításakor az ilyen átruházások vagy (i) a Bizottság átruházási szerződésmintaszerződései (azaz a szabványos szerződéses kikötések) a 2004/915 / EK és a 2010/87 / EU határozat alapján; vagy (ii) az EU-USA Privacy Shield keretrendszerre támaszkodhat. Az adatvédelmi tisztviselővel kapcsolatba léphet az adatátviteli szerződés egy példányának megszerzésével vagy a vonatkozó biztosítékkal kapcsolatos további információkkal kapcsolatban. Az EU-USA adatvédelmi védelmi keretről további információ az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma adatvédelmi védelmi webhelyén található.

Ha személyes adatokat osztunk meg bizonyos harmadik féltől származó partnerekkel, beleértve a marketing- és reklámpartnereinket is, akkor ezek az információk magukban foglalják az Ön nevét, e-mail címét és egyéb információkat, amelyek lehetővé teszik a partnereket:

 • segítséget nyújt a termékeink és szolgáltatásaink használatában,
 • kapcsolatba léphet Önnel olyan ajánlatokkal, szolgáltatásokkal vagy termékekkel, amelyek érdeklődhetnek Öntől, és
 • biztosítja az Ön termékeit vagy szolgáltatásait.
 • Ha Ön olyan joghatósággal rendelkezik, ahol az ilyen megosztás megköveteli az Ön engedélyét, csak beleegyezésével tesszük meg. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a helyét elrejtő eszközzel, például egy virtuális magánhálózaton keresztül érkezik szolgáltatásainkhoz, akkor nem kapja meg az engedélykérelmünket, mert nem tudtuk azonosítani, hogy abban a joghatósággal rendelkeznek, ahol engedélye van kívánt.

Továbbá partnereink számára tilos a kapcsolattartói adatok felhasználása a fentiekben felsoroltakon túlmenően a beleegyezése nélkül. Nem adunk meg partnereinknek a hitelkártya adatait.

Abban az esetben, ha adatokat gyűjtünk Öntől az általunk közösen bemutatott ajánlat és egy partner által közösen bemutatott ajánlat kapcsán, tájékoztatjuk Önt arról, hogy ki gyűjt az információkat, és akiknek az adatvédelmi irányelvei érvényesek, valamint az Önnek a az Ön információi.

Előfordulhat, hogy gondosan kiválasztott harmadik felekkel szerződést kötünk, hogy segítséget nyújtsanak számunkra a kiszolgálásban (például ügyfélszolgálat, csalás felderítése és elrettentése, vagy a hirdetési eszközökhöz való hozzáférés, valamint információtechnológiai és tárolási szolgáltatások nyújtása) vagy hogy segítsen nekünk saját marketing és reklámtevékenységünkben (beleértve az analitikus információk és a keresőoptimalizálás szolgáltatásait is). Az ilyen harmadik felekkel kötött szerződéseink megtiltják számukra, hogy az Ön személyes adatait bármilyen célból felhasználhassák azon a célon túl, amelyért megosztottak. Ha egy terméket vagy szolgáltatást vásárol egy harmadik féltől az egyik márkán keresztül, személyes adatait átadjuk az ilyen harmadik félnek, hogy teljesíthesse megrendelését.

Nem személyes adatokat osztunk meg bizonyos harmadik felekkel, ideértve a médiát, az ipari megfigyelőket, a marketing- és hirdetési partnereket, az értékesítőket, az ügyfeleket, a potenciális ügyfeleket vagy a partnereket. Például megjelenítjük mobil keresési trendjeinket, az e-mailek nyitott díját az ipar, a kampány legjobb gyakorlatai vagy a webhelyek által kitett vagy kattintott felhasználók számát, illetve értékeljék vagy vásároltuk termékeinket és szolgáltatásainkat.

IX. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog. (Rendelet 18. cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 6. cikk (1) e) pontján, vagy f) pontja és a Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)
Korlátozások 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A felhasználói profilban, illetve a vásárlás esetén egyes elmentett adatok esetében a regisztráltak maguk is el tudják végezni azonnal a szükséges módosításokat.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Te és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Te jogaidnak és szabadságainak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy hozzájárult

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

X. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 7. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

XI. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK

1. Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

3. Kártérítés és sérelem díj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4. Jogorvoslati lehetőségek

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az [email protected] email címen, és kezeljük kérését.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogában áll kártérítési pert indítani az adatkezelő ellen, valamint joga van panaszt benyújtani a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: [email protected]) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az [email protected] email címen, és kezeljük kérését.

5. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztató

6. Vonatkozó jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról
(Hpt.).
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

Érvényes: 2018 május 20-tól visszavonásig.

Escort lányok város szerint - USA

Válasszon országot
Városok
Adelaide
Adelanto
Aiken
Albany (California)
Albuquerque
Anaheim
Anchorage (Alaska)
Andover (Massachusetts)
Ann Arbor
Apache Junction
Arizona
Arizona City
Arlington (Alabama)
Arlington (Virginia)
Asheville
Atlanta (Georgia)
Atlantic City
Auburn (Alabama)
Auburn (Kentucky)
Augusta (Arkansas)
Austin (Arkansas)
Austin (Texas)
Avoca (Pennsylvania)
Bakersfield
Baltimore (Maryland)
Banks (Alabama)
Baton Rouge
Battery Park
Baytown
Beaumont (California)
Bel Air
Bellflower
Berkeley (California)
Beverly Hills (California)
Biloxi
Birmingham (Alabama)
Black Rock
Bloomsburg
Boaz (Alabama)
Boca Raton
Boston (Massachusetts)
Boynton Beach
Bradenton
Bronx
Brunswick (Georgia)
Buena Park
Buffalo (New York)
California City
Camp Verde
Canandaigua
Cape Coral
Carson City (Michigan)
Cassadaga
Castle Shannon
Castleberry
Charlotte (North Carolina)
Chicago
Cincinnati (Ohio)
Clarksville (Arkansas)
Claymont
Clear Lake (Iowa)
Clio (Alabama)
Colorado Springs
Columbia (Alabama)
Corona
Costa Mesa
County Line
Creola (Alabama)
Crossroads (Alabama)
Dallas (Texas)
Dallas City
Dalton (Ohio)
Dania Beach
Davenport (Iowa)
Daviston
Daytona Beach
Denham Springs
Denver (Colorado)
Deptford Township
DeRuyter
Detroit (Alabama)
Detroit (Michigan)
Dota
Douglasville
Eagle River
El Mirage
El Paso (Texas)
Eldon
Elk Grove
Eloise
Emerson (Arkansas)
Estero
Falkville
Fleming (Colorado)
Floral Park
Florida
Flushing (Michigan)
Fort Lauderdale
Fort Myers Beach
Fort Smith
Fort Worth
Fredericksburg (Virginia)
Fresno (California)
Friendship Village
Gallant
Georgia
Glendale (New York)
Grand Prairie
Greenlawn
Hampton (Arkansas)
Hartford (Alabama)
Hartford (Connecticut)
Hazelwood
Helen
Hollywood (Alabama)
Honolulu
Hot Springs (Arkansas)
Houston
Huachuca City
Hunters Creek Village
Huntington Beach
Huntsville (Alabama)
Hurstbourne Acres
Indianapolis
Irvine (California)
Jackson (Michigan)
Jacksonville (Florida)
Jacksonville Beach
Jersey City
Jersey Shore
Johnson City (Tennessee)
Jonesborough
Kalamazoo (Arkansas)
Kansas City (Missouri)
Kaufman
Kenner
Kennesaw
Kennewick
Killeen
Kissimmee
La Mesa
Laguna Hills
Langston (Alabama)
Las Vegas
Lawndale (California)
Lexington (Alabama)
Little Rock (Arkansas)
Long Beach (California)
Long Island
Longmont
Los Angeles
Louisville (Kentucky)
Lynwood (California)
Marietta (Georgia)
Mastic
Mayfield (Kentucky)
McDavid
Mesa (Arizona)
Miami
Michigan
Middletown (California)
Milwaukee
Minneapolis (Kansas)
Minneapolis (Minnesota)
Minter
Mobile
Monterey (California)
Morrilton
Morris (Alabama)
Mount Laurel
Mount Wilson
Muncie
Murfreesboro (Arkansas)
Myrtle Beach
Nashua (New Hampshire)
Nashville (Tennessee)
Navarre (Florida)
New Haven (Connecticut)
New Orleans
New York
Newark (Delaware)
Newport (Kentucky)
Newport Beach
Newport News
North Charleston
North Hollywood
North Little Rock
Oakland (California)
Oceanside (California)
Odessa (Delaware)
Oklahoma City
Olympia
Ontario (California)
Ontario (Oregon)
Orlando (Florida)
Palm Desert
Palm Springs (Florida)
Palmdale (California)
Parkland (Florida)
Parsippany
Pasadena (California)
Pawtucket
Pell City
Pensacola
Pensacola Beach
Peoria (Arizona)
Perris
Perth Amboy
Phil Campbell
Philadelphia (Pennsylvania)
Phoenix (Arizona)
Pine Forest
Portland (Maine)
Portland (Oregon)
Pottstown
Queens
Rancho Cucamonga
Redwood City
Reno (Nevada)
Ridgeland (Mississippi)
Rison
Riverside (Alabama)
Rochester (New York)
Rose Hill (Arkansas)
Sacramento
Saint Louis
Saint Peters
Salinas
Salisbury (Maryland)
Salt Lake City
San Antonio
San Diego
San Francisco
San Gabriel
San Jose (California)
Santa Ana
Santa Cruz (California)
Santa Monica
Saranac Lake
Sarasota
Schaumburg
Scottsdale
Seal Beach
Seattle
Sherman Oaks
Shreveport
Sierra City
South Holland
Southern Pines
Southfield
Spartanburg
Spokane
Spokane Valley
St Paul
St. Louis (Missouri)
Stamford (Connecticut)
Staples
State College
Stewart (Alabama)
Stockbridge (Georgia)
Stockton (California)
Stoughton (Massachusetts)
Sunrise
Sydney
Syracuse (New York)
Tacoma
Tampa
Tarrant
Temecula
Texarkana (Arkansas)
Texas City (Illinois)
Texas City (Texas)
Thousand Oaks
Tucson
Tukwila
Two Rivers
Tysons Corner
Vallejo
Vancouver
Ventura
Victorville
Virginia Beach
Visalia
Washington D.C.
West Covina
West Haven (Connecticut)
West Hollywood
West Palm Beach
Wichita
Williston (North Dakota)
Winterhaven
Woodland Hills
Yonkers
TopEscortBabes.com © 2019 | Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője az LBG Pro LTD 85 Great Portland Street, London W1W 7LT, Egyesült Királyság | Minden jog fenntartva!
18 U.S.C. 2257 | Twitter | Oldaltérkép